Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła swoje uwagi odnośnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012.

 

   Uważamy, że rozdział IV artykuł 21 p. 2 o brzmieniu: "Dostawcy łączności elektronicznej dla ludności nie mogą stosować wobec użytkowników końcowych żadnych dyskryminacyjnych wymogów ani warunków w zakresie dostępu lub korzystania, ze względu na ich obywatelstwo lub miejsce zamieszkania, chyba że różnice te są obiektywnie uzasadnione" został sformułowany niefortunnie. Określenie dyskryminacja budzi bardzo negatywne uczucia, stąd jak najbardziej słuszny jest zakaz jej stosowania przez operatorów telekomunikacyjnych. Dalsza jednak część dopuszcza dyskryminację w uzasadnionych przypadkach.

Rekomendacja PTI: Proponujemy następujący tekst p. 2.: "Dostawcy łączności elektronicznej dla ludności nie mogą stosować wobec użytkowników końcowych żadnych dyskryminacyjnych wymogów ani warunków w zakresie dostępu lub korzystania, ze względu na ich obywatelstwo lub miejsce zamieszkania. Różnicowanie wymogów, warunków w zakresie dostępu lub korzystania, ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania dopuszczalne jest jedynie w obiektywnie uzasadnionych przypadkach".

   Artykuł 23 p.5. wyszczególnia środki zarządzania ruchem, które mogą stanowić uzasadnienie stosowania blokowania, opóźniania, obniżania jakości lub dyskryminowania określonych treści, aplikacji lub usług albo szczególnych ich rodzajów przez operatora telekomunikacyjnego. Podpunkt a) dopuszcza ich stosowanie w celu wprowadzenia w życie przepisu ustawy lub orzeczenia sądu albo zapobieżenia poważnym przestępstwom lub przeciwdziałania im. Zwracamy uwagę iż operator telekomunikacyjny nie ma legitymacji do stwierdzenia co jest przestępstwem, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa powinien zgłosić je odpowiednim organom.

Rekomendacja PTI: Sugerujemy nową treść podpunktu a) dopuszcza ich stosowanie w celu wprowadzenia w życie przepisu ustawy lub orzeczenia sądu oraz dodanie punktu e) dopuszcza ich stosowanie w celu zapobieżenia poważnym przestępstwom lub przeciwdziałania im na podstawie wniosku organów ścigania.

   W artykule 25 - Przejrzystość i publikowanie informacji oraz artykule 26 - Wymogi informacyjne w umowach wielokrotnie wspomina się o parametrach jakościowych, rzeczywistych, średnich lub parametrach jakościowych w czasie największego natężenia ruchu. Stoimy na stanowisku, iż zapisy winny odnosić się jedynie do minimalnych parametrów jakościowych, jakie winna spełniać usługa świadczona przez operatora telekomunikacyjnego. Pozostałe parametry są trudno mierzalne, co jest równoznaczne z tym, że trudno jest je wyegzekwować.

Rekomendacja PTI: Sugerujemy wskazanie w art. 25 i 26 wskazania jedynie minimalnych parametrów jakościowych jakie winna spełniać usługa świadczona przez operatora telekomunikacyjnego.

Artykuł 27 poświęcony jest kontroli konsumpcji. Zabrakło w nim zapowiadanego wcześniej (53) powiadomienia przed realizacją usługi o jej nadmiernych kosztach w stosunku do abonamentu, co jest zgodne z polityką zwiększonej przejrzystości i mechanizmów zapobiegających "szokująco wysokim rachunkom".

Rekomendacja PTI: Sugerujemy wskazanie w art. 27 wymogu powiadomienia przed realizacją usługi o jej nadmiernych kosztach w stosunku do abonamentu.

   Podobnie w artykuł 28 - Rozwiązanie umowy - zabrakło wcześniej zapowiadanego (59) odniesienia do automatycznego przedłużania umowy z zastosowaniem milczącej zgody. Stoimy na stanowisku, iż takie przedłużenie możliwe jest jedynie po wcześniejszym poinformowaniu użytkownika końcowego o zbliżającym się terminie zakończenia umowy oraz powiadomieniu o zastosowaniu zasady milczącej zgody w przypadku braku odpowiedzi.

Rekomendacja PTI: Sugerujemy wskazanie w art. 28 uwarunkowania automatycznego przedłużania umowy z zastosowaniem milczącej zgody wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu użytkownika końcowego o zbliżającym się terminie zakończenia umowy oraz powiadomieniu o zastosowaniu zasady milczącej zgody w przypadku braku odpowiedzi.

Opracowanie:
dr inż. Przemysław Jatkiewicz

 

Współpraca i redakcja:
dr inż. Janusz Dorożyński

 

 

Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-04.01#Opinia


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1