Opinia projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymaganej
przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych

    Polskie Towarzystwo Informatyczne jako jeden z celów statutowych stawia sobie popieranie wszelkich działań mających na celu wspieranie rozwoju cyfryzacji jednostek uprawnionych, w tym szczególnie szkół i bibliotek. W naszej opinii propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia utrzymania wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych na poziomie nie mniej niż 2 Mb/s do jednostki uprawnionej i 1Mb/s od jednostki uprawnionej jest niewystarczająca i nieadekwatna do obecnie szeroko prowadzonej cyfryzacji polskich szkół i bibliotek.

    Wyrażamy zaniepokojenie brakiem w rozporządzeniu wskazania wartości optymalnego poziomu łącza, a jedynie utrzymania poziomu minimalnego przepustowości łącza. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że takie zapisy sprzyjają utrzymaniu minimalnego zalecenia, co przyczyni się do zahamowania procesu modernizacji szkół i bibliotek oraz uniemożliwi efektywne korzystanie z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Czynione obecnie starania doposażania placówek z publicznych środków w urządzenia oraz rozwiązania IT staną się nieracjonalnymi wydatkami.

    Projekt rozporządzenia jest niezgodny ze strategicznymi działaniami UE, w szczególności strategią Europa 2020 - Agendą Cyfrową, która definiuje przepustowości na poziomie 30 Mb/s jako zalecenie dla 70% gospodarstw domowych, a 30% gospodarstw na poziomie 100 Mb/s. Szkoły i biblioteki pełnią znacznie szerszą rolę w lokalnej społeczności, pozwalając na korzystanie z zasobów dużej liczbie użytkowników.

    W kontekście powyższego należy wykazać szczególną dbałość w perspektywie roku 2020 o szerokopasmową infrastrukturę, adekwatną do zwiększających się potrzeb korzystania z e-usług i przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

    Projekt rozporządzenia jest niespójny z zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działaniami w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020. W dokumencie "Rekomendacje" dotyczącym realizacji działań: "Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym "Cyfrowa szkoła" oraz "Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów" ujęto zalecenia: "Zalecana przepustowość łącza symetrycznego w szkole musi być zrealizowana na najlepszym szerokopasmowym dostępnym technicznie poziomie, a docelowo do roku 2020 należy dążyć do osiągnięcia przepustowości na poziomie 1 Gb/s uwzględniając lokalne warunki techniczne. Dobór parametrów przepustowości łącza szerokopasmowego do sieci w szkole powinien uwzględniać liczbę końcowych użytkowników oraz urządzeń komputerowych na terenie szkoły."

    Pozostawienie takich zapisów w rozporządzeniu uniemożliwi również skuteczne wdrożenie projektu e-podręczniki, prowadzonego obecnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

    Mając na uwadze dotychczasowe kierunki zmian w polskich szkołach w ramach prowadzonego projektu "Cyfrowa Szkoła" oraz propozycję wdrożenia e-podręcznika oceniamy, że w perspektywie 2014-2020 standard przepływności łącza w szkołach powinien zakładać szerokopasmowy dostęp do Internetu, o wydajności co najmniej 100Mb/s przyjmując, że jako minimalny dostęp w najbliższej 2-3 latach będzie wymagany przez Agendę Cyfrową poziom 30 Mb/s.

    W rozporządzeniu powinna być podana instytucja odpowiedzialna za kontrolę wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych. Wskazanie organu kontrolującego pozwoli na rzeczywistą poprawę warunków i realizację cyfryzacji jednostek.

    Wyznaczenie standardów i rekomendacji dla infrastruktury sieciowo-sprzętowej w poszczególnych placówkach pozwoliłoby na optymalne zarządzanie oraz bezpieczeństwo sieciowe.

    Polskie Towarzystwo Informatyczne negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych.

Opinię opracowali:

Beata Chodacka

Beata Ostrowska

Dariusz Stachecki


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1