Znamy laureata jubileuszowej X. edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego!
Nagroda dla młodych naukowców w dziedzinie informatyki została przyznana już po raz dziesiąty. Tegorocznym laureatem został dr Jakub Radoszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się w algorytmice i kombinatoryce tekstów.


Podczas uroczystego wręczenia Nagrody, 9 października w Warszawie, laureat przedstawił referat dotyczący swoich dotychczasowych osiągnięć. W swojej pracy naukowej dr Radoszewski koncentruje się na zagadnieniach algorytmiki i kombinatoryki tekstów z uwzględnieniem nieklasycznych modeli tekstów.

"Komisja konkursowa miała w tym roku wyjątkowo trudne zadanie. Widać, że mamy w kraju wielu młodych, utalentowanych naukowców." - powiedział prof. Paweł Urzyczyn, przewodniczący Rady Nagrody. "Ostatecznie wyróżniliśmy dra Radoszewskiego w uznaniu jego znaczących wyników w dziedzinie algorytmów tekstowych. W informatyce mamy wciąż do czynienia z przetwarzaniem ciągów znaków. Mogą być to teksty języka naturalnego, sekwencje DNA lub najróżniejsze inne dane, często znacznych rozmiarów. Rosnący obszar zastosowań wymaga efektywnych metod analizy takich ciągów - wyszukiwania wzorców, powtórzeń, itp. Prace naszego laureata, opublikowane w znaczących czasopismach naukowych i przedstawiane na prestiżowych konferencjach, zawierają m.in. nowatorskie rozwiązania poprawiające złożoność algorytmów rozwiązujących właśnie takie zadania" - wyjaśnił prof. Urzyczyn.
Nagroda im. Witolda Lipskiego co roku przyznawana jest młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. Tegoroczny laureat, 30-letni dr Jakub Radoszewski, jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jest związany od czasu studiów. W 2008 roku obronił pracę magisterską a w 2012 uzyskał stopień doktora. Jakub Radoszewski był wyróżniany już w 2006 i 2007 roku, kiedy to zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium TP SA "Polskie Talenty". Otrzymał także stypendium w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet" oraz stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od czasu studiów doktoranckich utrzymuje współpracę z King's College London.

Nagroda W. Lipskiego motywuje do wytężonej pracy
Dr Radoszewski dołączył do grona piętnastu wybitnych młodych naukowców, wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Wielu laureatów podkreśla, że otrzymanie nagrody było dla nich ważnym wydarzeniem, utwierdzającym w przekonaniu, że warto poświęcić się pracy naukowej. Łukasz Kowalik, który wygrał konkurs w 2007 tak wspomina zwycięstwo: "Znalezienie się w znakomitym towarzystwie wcześniejszych i późniejszych laureatów Nagrody im. Lipskiego bardzo mnie mobilizowało, i dalej mobilizuje, aby ciągle podwyższać jakość swojej pracy naukowej. Nagroda Lipskiego, pomimo iż stosunkowo młoda, ma już dobrze ugruntowaną pozycję w środowisku polskiej informatyki teoretycznej." Podobnego zdania są inni laureaci Nagrody.

Duże znaczenie nagrody podkreśla także Marcin Pilipczuk zauważając, że dla niego i Marka Cygana (laureatów z roku 2012) wyróżnienie przyczyniło się do większej rozpoznawalności w środowisku. Naukowiec pogłębia swoją wiedzę na zagranicznych stażach podoktorskich, najpierw w Bergen (Norwegia), a od niedawna w Warwick (Wielka Brytania). Łukaszowi Kowalikowi nagroda pomogła w rozwinięciu kariery naukowej i zawodowej. Był kierownikiem dwóch grantów MNiSW. W 2012 roku pod jego opieką swoje prace doktorskie obronili wspomniani już laureaci Nagrody Pilipczuk i Cygan.


Nagrodę docenia także Marek Klonowski, laureat konkursu z 2008 r.: "Uważam, że Nagroda im. Witolda Lipskiego znacząco przyczyniła się do widocznego w ostatnich 10 latach rozwoju informatyki w Polsce. Nie myślę akurat o sobie, ale wśród laureatów Nagrody jest przynajmniej kilku wybitnych naukowców o światowej renomie, których osiągnięcia są coraz bardziej widoczne." Filip Murlak tak mówi o konsekwencjach przyznania mu nagrody: "Uzyskanie Nagrody Lipskiego pomogło mi na pewno w zdobyciu finansowania dla projektu, ale również w zbudowaniu realizującego go zespołu. Przy czym to drugie jest oczywiście dużo ważniejsze, bo pieniądze się skończą, ale zespół zostanie."

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Wyróżnienie przyznawane jest od 2005 roku. Sam konkurs powstał z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą przy wsparciu Fundacji Rozwoju Informatyki, Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dzięki środkom finansowym pochodzącym od sponsorów instytucjonalnych - firmy informatycznej Sage i Polskiego Towarzystwa Informatycznego - oraz od indywidualnych darczyńców - Rada Nagrody corocznie przyznaje młodym naukowcom nagrodę pieniężną za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Mogą ubiegać się o nią osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Sponsorem głównym Nagrody im. Witolda Lipskiego jest firma Sage - wiodący twórca i dostawca rozwiązań oraz usług informatycznych wspierających zarządzanie dla firm z sektora MSP. Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły takie magazyny jak: CHIP, Computerworld i Świat Nauki.

Witold Lipski był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967 jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej przyjęty został bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. W ciągu krótkiego okresu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat. Wiele jego prac jest do dziś cytowanych.

Nagrodę jego imienia ustanowiła Fundacja Rozwoju Informatyki, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących i Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI). Od 2006 roku sponsorem głównym Nagrody jest spółka Sage.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Rozwoju Informatyki - organizacja non-profit, powołana w celu promowania technologii informacyjnych i ich społecznego wykorzystania.
http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/FRI.pdf
Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących - polski oddział Association for Computing Machinery, zrzeszającej 83 000 członków. http://www.acm.org

SPONSORZY:
Sage sp. z o.o. - wiodący producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce. Jest częścią Sage Group plc., posiadającej na całym świecie 6 mln klientów.
http://www.sage.com.pl
Polskie Towarzystwo Informatyczne - do jego celów należy popieranie działalności naukowej w dziedzinie informatyki, popularyzacja informatyki i jej zastosowań. PTI jest również sponsorem instytucjonalnym Nagrody.
http://www.pti.org.pl

PATRONI MEDIALNI:
CHIP - miesięcznik i serwis internetowy dla entuzjastów najnowszych technologii; doskonałe dziennikarstwo połączone z niezależnymi artykułami
http://www.chip.pl
Computerworld - tygodnik menedżerów i informatyków, od 13 lat na polskim rynku. Na bieżąco analizuje kondycję branży informatycznej.
http://www.computerworld.pl
Świat Nauki - polska edycja miesięcznika "Scientific American". Autorzy to niekwestionowane autorytety, często laureaci Nagrody Nobla.
http://www.swiatnauki.pl


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223