Uwagi i rekomendacje PTI dot. założeń ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz opinia PTI ws. komunikatu o egzekwowaniu praw własności intelektualnej.


Polskie Towarzystwo Informatyczne jest żywotnie zainteresowane edukacją na każdym poziomie. Wiedza zdobyta w procesie kształcenia przydatna jest zarówno informatykowi, jak i użytkownikowi systemów informatycznych. Ministerstwo Edukacji poprzez ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pragnie zwiększyć transparentność oraz jakość kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego. Zdaniem PTI jedynie pierwszy cel możliwy jest do osiągnięcia poprzez planowane zapisy. Poniższa opinia zawiera głównie rekomendacje dotyczące procesu weryfikacji jakości kwalifikacji.

Uwagi i rekomendacje PTI dot. założeń ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
"Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje uwagi i rekomendacje dotyczące otrzymanego do zaopiniowania projektu założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Przypisanie obszarów kompetencji do poszczególnych ministerstw jest konieczne w ustawie, jednak należy mieć na uwadze możliwość zmian w tych zapisach oraz otwarcie na nowe kompetencje.

Rekomendacja PTI: Uważamy, iż niezbędne jest wprowadzenie ustalenia, że wnioski są składane w instytucji wyznaczonej (PARP), a stamtąd są przekierowywane do właściwych ministerstw.
Projekt założeń nie wskazuje jasno i precyzyjnie sposobu wyboru ekspertów w procesie oceny kwalifikacji.

Rekomendacja PTI: Wprowadzić zapis gwarantujący co najmniej dwóch niezależnych ekspertów do oceny zgłoszonej kwalifikacji.
Opisane prowadzenie ewaluacji zewnętrznej budzi wątpliwości co do rzeczywistego zapewnienia jakości. Uważamy, że konieczne jest stworzenie wykazu podmiotów uprawnionych do wykonywania zewnętrznej ewaluacji.

Rekomendacja PTI: Należy wprowadzić rejestr podmiotów ewaluacyjnych, jak też wprowadzić wymóg zatwierdzania uprawnienia do ewaluacji przez właściwego ministra.
Ważnym aspektem ocenianej konstrukcji jest okres ważności certyfikacji jak też wersjonowanie kwalifikacji z dopuszczeniem do stosowania tylko wersji najnowszej. Uważamy, że proponowane w projekcie wprowadzanie zakazu nadawania starych wersji kompetencji jest błędne. Kwalifikacje mogą być nadawane przez uczelnie lub szkoły.
Proces kształcenia w każdej z nich to kilka lat. Program studiów czy zajęć w szkole musi być przygotowany i zatwierdzony ze znacznym wyprzedzeniem. Tymczasem z proponowanej treści wynika, że po zatwierdzeniu nowych wymagań wobec kwalifikacji wprowadza się nową wersję/kwalifikację, a poprzednia jest wycofywana z rejestru, co oznacza, że nie można jej nadawać. Nie określono terminu uprawomocnienia się takiej decyzji, nie ustalono też okresu przejściowego. Oznacza to, że rozpoczynając studia można nie zdobyć kwalifikacji, jeśli program studiów nie zostanie uzupełniony o nowe wymagania. Co więcej, biorąc pod uwagę wieloletnie funkcjonowanie rejestru, piąta czy dwunasta wersja kwalifikacji może istotnie odbiegać od pierwowzoru. Nakaz nadawania tylko aktualnej wersji spowoduje brak dostępu do specjalistów z kwalifikacjami w pierwotnym kształcie. Tymczasem stara wersja kompetencji może być potrzebna do obsłużenia np. starej wersji systemu, więc zakazanie/uniemożliwienie jej zdobywania nie jest prawidłowe.
Analogicznie - rozważmy przypadek, gdy kilka czy nawet kilkaset organizacji prowadzi szkolenia według określonych kompetencji, a jedna z nich składa uzasadniony wniosek wprowadzając nową wersję. W takiej sytuacji pozostałe są zmuszane do ułożenia nowego programu, do aktualizacji materiałów dydaktycznych, a to są procesy nie tylko kosztowne, ale także czasochłonne.

Rekomendacja PTI: Należy zezwolić na również na wersje kwalifikacji poprzednie w stosunku do najnowszej wersji (rynek sam zweryfikuje i wymusi zmiany), a w certyfikatach wskazywać wydanie (numer) kwalifikacji.
W opiniowanej propozycji określony jest skład Rady Interesariuszy. Wśród grupy partnerów społecznych wymienionych jest szereg organizacji, brak jest jednak wskazania przedstawicieli środowisk naukowych i zawodowych.

Rekomendacja PTI: (str. 22) Poszerzyć wykaz w p. 3) na następujący: 3) partnerów społecznych: pracodawców, pracowników, środowisk naukowych i zawodowych, środowisk związanych z edukacją, rynkiem szkoleń oraz osób uczących się.

Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem
https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-08.01#Opinia

Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz, mgr Tomasz Klasa, mgr Beata Chodacka, dr Jacek Pulwarski, dr inż. Janusz Dorożyński"

Opinia PTI ws. komunikatu o egzekwowaniu praw własności intelektualnej
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że prawo własności intelektualnej, a w szczególności jego egzekwowanie, nie odpowiada współczesnym warunkom. Wszelkie planowane zmiany budzą ożywione dyskusje pomiędzy twórcami i odbiorcami. Dotychczasowe działania podejmowane jednostronnie przez grupy związane z biznesem godziły w prawa i wolności. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej" przesyła jasny sygnał, że okres zakulisowych działań dobiegł końca i należy dążyć do porozumienia pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami.

"Polskie Towarzystwo Informatyczne przesyła uwagi do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE" COM(2014).

Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie z podjęcia dialogu dotyczącego egzekwowania praw własności intele- ktualnej.

Pozytywnie oceniamy koncentrację na kwestii zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej na skalę komercyjną, które mają najbardziej negatywny wpływ na gospodarkę. Kampanie uświadamiające i promujące opisane w p. 2.2 uznajemy jako celowe i wystarczające w odniesieniu do konsumentów.

Wskazanie na posiadaczy praw własności intelektualnej jako odpowiedzialnych za zapewnienie integralności łańcucha dostaw, pomoc MŚP w egzekwowaniu ich praw własności intelektualnej, dialogi zainteresowanych z całej branży o niedopuszczaniu fałszywych produktów do obiegu internetowego oraz zacieśnienia współpracy między organami krajowymi i międzynarodowymi to zdecydowanie właściwe kierunki działań.

Nasze obawy wzbudza odpowiedzialność publicznych zleceniodawców za przegląd zamówień publicznych na produkty potencjalnie wiążące się z naruszeniem własności intelektualnych. Zwracamy uwagę, iż zleceniodawcy publiczni mogą nie dysponować odpowiednimi narzędziami i wykwalifikowanymi pracownikami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację produktów naruszających prawo własności intele- ktualnej.

Proponujemy, aby deklaracje o zgodności z prawem własności intelektualnej obowiązywały wszystkich uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Można byłoby liczyć na weryfikację złożonych deklaracji poprzez pozostałych uczestników postępowań.

Oczekujemy na zapowiadany dwuletni raport o skutkach gospodarczych unijnej polityki w dziedzinie własności intelektualnej , który w naszej ocenie byłby pierwszym niezależnym i obiektywnym opracowaniem w przedmiotowym temacie.

Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem
https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-09.01#Opinia

Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz"


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1