EPP GIS, EPP e-Nauczyciel i EPP e-Urzędnik uzupełniają certyfikację ECDL
Fundacja ECDL patronuje tzw. Zatwierdzonym Programom Partnerskim (EPP). Są to programy certyfikacyjne, które zostały pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone do stosowania. W Polsce funkcjonują trzy takie produkty ECDL.


Poza programami certyfikacji ECDL, opisanymi w poprzednim numerze biuletynu, Fundacja ECDL patronuje także Zatwierdzonym Programom Partnerskim EPP (Endorsed Partner Programmes). Są to programy certyfikacyjne, które po wcześniejszej wnikliwej analizie, dialogu z autorami i ewentualnych poprawkach, zostały zatwierdzone do stosowania. W Polsce dostępne są 3 takie programy: EPP GIS, EPP e-Nauczyciel i EPP e-Urzędnik.

Certyfikat EPP GIS
Certyfikat EPP GIS został opracowany przez Włoskie Towarzystwo Informatyczne AICA oraz firmę LABSITA i jest potwierdzeniem, że jego posiadacz zdobył określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej i potrafi ją praktycznie wykorzystać. Sprawdzian umiejętności odbywa się w formie 3 egzaminów praktycznych. EPP GIS obejmuje wiedzę i umiejętności zebrane w trzech modułach tematycznych:

 • Moduł 1: podstawy kartografii z elementami geodezji - obejmuje niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć, znajomości najpopularniejszych systemów odniesienia, układów i definicji współrzędnych,
 • Moduł 2: podstawy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) - zakres wiedzy obejmuje pojęcie modeli danych służących reprezentacji obiektów świata rzeczywistego w GIS, pojęcie topologii i analiz przestrzennych oraz znajomość najważniejszych formatów plików, które stosuje się do zapisu danych wektorowych i danych rastrowych,
 • Moduł 3: oprogramowanie (aplikacje) GIS - obejmuje sprawdzenie umiejętności kandydata w zakresie zastosowania oprogramowania GIS (Desktop GIS).

Z kolei certyfikaty EPP e-Nauczyciel i EPP e-Urzędnik zostały opracowane przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przy współpracy z polskimi specjalistami w dziedzinach doskonalenia zawodowego nauczycieli, technologii ICT stosowanych w dydaktyce oraz informatycznych kompetencji urzędników.

Certyfikat EPP e-Nauczyciel
Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową. Program ten uwzględnia potrzeby współczesnej polskiej szkoły i jest dopasowany do jej realiów. Zrodził się z potrzeby zaktywizowania nauczycieli w posługiwaniu się TIK w procesie dydaktyczno-wychowawczym. System certyfikowania umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania TIK jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc jego główne miejsce pracy. Certyfikaty opatrzone są znakiem Endorsed by ECDL Foundation, co świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL.

Podstawy programu
Podstawą opracowania certyfikatu EPP e-Nauczyciel jest przygotowany dla PTI dokument "Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej". Opis certyfikatu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Informacje na temat samego certyfikatu, wymagań i warunków jego uzyskiwania można znaleźć na stronie internetowej https://ecdl.pl/e-nauczyciel. Program certyfikacji został także opisany w Biuletynie Informacyjnym Kuratorium Oświaty w Warszawie ("Oświata Mazowiecka"), Nr 01 (15) 04 2013.

Oswoić e-edukację
EPP e-Nauczyciel adresowany jest do wszystkich nauczycieli, nie tylko informatyków - a nawet przede wszystkim do nie-informatyków. Certyfikacja w programie PTI e-Nauczyciel umożliwia weryfikację efektów uczenia się nauczycieli według jednolitych w całym kraju wzorców, a także walidację kwalifikacji nauczycieli wszystkich zajęć edukacyjnych, w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w ich pracy, co odpowiada opracowywanym obecnie Krajowym Ramom Kwalifikacji.

Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań nauczyciel:

 • realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel,
 • zdaje test, zakończony Certyfikatem e-Nauczyciel TEST.

Certyfikat e-Nauczyciel TEST można uzyskać w dowolnym momencie starania się o Certyfikat EPP e-Nauczyciel. Nauczyciel rozwiązuje w obecności egzaminatora w czasie 60 minut test, który obejmuje trzy obszary wymagań:

 • prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie,
 • korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

Przejrzyście o efektach
W ramach części praktycznej nauczyciel ma udowodnić efektywne wykorzystanie TIK w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do wyboru zaprezentowania swojego dorobku ma dwie alternatywne ścieżki e-Teczkę i Prezentację on-line. W ramach e-Teczki nauczyciel

 • przedstawia co najmniej trzy scenariusze lekcji (każda po 45 min) wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną z uzasadnieniem, w jaki sposób zastosowanie tej technologii przyczynia się do podniesienia poziomu zajęć oraz zwiększenia osiągnięć uczniów,
 • przeprowadza lekcje w oparciu o te scenariusze i dokumentuje przebieg lekcji w sposób umożliwiający weryfikację celowości zastosowania technologii, aktywności nauczyciela i działania uczniów; dokumentacja przebiegu lekcji zawiera materiały elektroniczne wykorzystane podczas zajęć, arkusz hospitacji dyrektora szkoły oraz drugiego nauczyciela, oraz ankiety uczniów i ankietę dyrektora szkoły; dołączona winna być refleksja nauczyciela do przeprowadzonych lekcji,
 • bierze udział w co najmniej jednej formie doskonalenia metod posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej - potwierdza to odpowiednim zaświadczeniem, dyplomem lub innym dokumentem.

Przygotowana przez nauczyciela Prezentacja on-line dokumentuje jego umiejętności stosowania technologii w pracy z uczniami. Powinna ona zawierać między innymi:

 • opis zorganizowanej przez nauczyciela lekcji otwartej,
 • scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK lub opis przykładu dobrej praktyki w tym zakresie,
 • opis projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje społeczne i twórcze uczniów,
 • osobistą refleksję, która wskazuje na:
  • angażowanie uczniów w działania indywidulane i grupowe o charakterze innowacyjnym,
  • zmianę, jaka nastąpiła w stosowanych dotychczas przez nauczyciela metodach kształcenia,
  • kierunki i możliwości rozwoju nauczyciela z użyciem TIK.

Cyfrowo za złotówkę
Certyfikat EPP e-Nauczyciel funkcjonuje już w Polsce od prawie dwóch lat. W ramach działalności statutowej PTI umożliwia różnym grupom nauczycieli uzyskiwanie certyfikatu na specjalnych warunkach. Przede wszystkim prowadzimy specjalną certyfikację wg programu EPP e-Nauczyciel dla nauczycieli (wyznaczonych przez dyrektorów), których szkoły zostały swego czasu zakwalifikowane do projektu pilotażowego "Cyfrowa Szkoła" (po dwóch na każdą szkołę). Inicjatywa ta została zgłoszona do Ministerstwa Edukacji Narodowej i do kuratoriów oświaty jako podstawa ewaluacji prowadzonego procesu podnoszenia kompetencji nauczycieli oraz skutecznego wykorzystania zakupionego sprzętu do szkół. Odpłatność uczestników za każdy z dwóch modułów w ramach certyfikacji EPP e-Nauczyciel (e-Nauczyciel TEST i e-Nauczyciel - część praktyczna) wynosi symboliczną złotówkę (plus VAT), pozostałe koszty są ponoszone w ramach działalności statutowej PTI.

Doświadczenie dydaktyczne zapunktuje
PTI zdecydowało także, że część praktyczna certyfikacji EPP e-Nauczyciel może być zaliczana także na podstawie innych doświadczeń nauczycieli. W ramach programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" w projekcie "Cyfrowa Szkoła" nauczyciele są szkoleni przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i przygotowywani do bycia e-nauczycielami. Nauczycielom, którzy ukończyli szkolenie CEO i otrzymali zaświadczenie, zaliczamy część praktyczną certyfikatu EPP e-Nauczyciel za symboliczną złotówkę (plus VAT) i po zdaniu testu e-Nauczyciel TEST na normalnych warunkach mogą oni uzyskać pełny certyfikat EPP e-Nauczyciel.
Centrum Edukacji Obywatelskiej kształci e-nauczycieli także w ramach programu "Szkoła z klasą 2.0". Uczestnikom tego programu na podstawie dyplomu wydanego przez CEO zaliczamy część praktyczną certyfikatu EPP e-Nauczyciel za symboliczną złotówkę (plus VAT) i po zaliczeniu testu e-Nauczyciel TEST na normalnych warunkach, mogą oni uzyskać pełny certyfikat EPP e-Nauczyciel. Dodatkowo 50 najlepszych (wskazanych przez CEO) nauczycieli, biorących udział w danej edycji programu "Szkoła z klasą 2.0", może zdawać e-Nauczyciel TEST za symboliczną złotówkę (plus VAT).
W przygotowaniu jest także certyfikat EPP e-Nauczyciel EKSPERT.

EPP e-Urzędnik
Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej. Praca w administracji wiąże się z coraz szerszym wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Jednak ich praktyczne zastosowanie różni się zasadniczo od handlu elektronicznego (e-commerce), czy bankowości elektronicznej (e-banking). Dotyczy to w szczególności takich kwestii jak:

 • informacja publiczna: funkcjonowanie urzędu jako instytucji gromadzącej, przetwarzającej i udostępniającej informacje publiczne, uregulowania prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej w szczególności dyrektywa 2003/98/EC i jej transpozycja - ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • ochrona danych osobowych: funkcjonowanie urzędu zgodnie z ustawodawstwem mającym na celu ochronę danych osobowych: dyrektywy 95/46/EC, 2006/24/WE i 2002/58/WE oraz ich transpozycja w prawie krajowym,
 • usługi elektroniczne: specyfika usług elektronicznych administracji publicznej i podstawy prawne ich świadczenia, w tym rola ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne - ustawa z dnia 17 lutego 2005r.

Urząd administracji publicznej funkcjonując w otwartym środowisku musi zwracać szczególna uwagę na następujące kwestie:

 • bezpieczeństwo teleinformatyczne, specyficzne dla urzędu, związane z ochrona danych przetwarzanych przez urząd,
 • europejski i transgraniczny kontekst usług elektronicznych administracji: Europejska Strategia Interoperacyjności i Europejskie Ramy Interoperacyjności (COM(2010) 744 final),
 • uregulowania prawne związane ze stosowaniem określonych technologii informatycznych w urzędzie, takich jak podpis elektroniczny.

Informatyka dla urzędnika
Obecnie praca urzędnika wymaga dwojakiego rodzaju umiejętności: posługiwania się standardowymi programami biurowymi (takimi jak narzędzia z pakietu MS Office lub Open Office) oraz aplikacjami internetowymi, w tym pocztą elektroniczną. W trakcie egzaminu weryfikowane są także umiejętności posługiwania się takimi aplikacjami jak ePUAP, CEIDG, BIP, eWokandy, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacje organów podatkowych oraz inne serwisy zawierające bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika. Zakłada się, że przystępując do egzaminu EPP e-Urzędnik, kandydat będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z sylabusem certyfikatu co najmniej e-Citizen, aczkolwiek posiadanie tego certyfikatu nie jest formalnie wymagane. Kandydat przystępując do testu powinien więc umieć sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne, przeglądać strony internetowe, a także posługiwać się pocztą elektroniczną.

Certyfikaty dla najlepszych
Certyfikat EPP e-Urzędnik jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Egzamin trwa 45 minut. Certyfikat e-Urzędnik został opracowany przez grono wybitnych ekspertów PTI, specjalistów w dziedzinie certyfikacji umiejętności komputerowych oraz znawców problematyki zastosowania Internetu w administracji publicznej. Projekt certyfikatu powstał w konsultacji z urzędnikami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki powstało też szkolenie e-learningowe, przygotowujące do zdawania egzaminu EPP e-Urzędnik, które dostępne jest na portalu Akademii EUGO (https://akademia.eu-go.gov.pl/course/category.php?id=1).

Jeśli kandydat zdał egzamin EPP e-Urzędnik a legitymuje się także certyfikatem ECDL START lub ECDL BASE, może otrzymać certyfikat ECDL PROFILE e-Urzędnik+, natomiast posiadacz certyfikatu ECDL CORE lub ECDL STARNDARD - ECDL PROFILE e-Urzędnik++.

Trwają prace nad stworzeniem certyfikatu EPP e-Urzędnik Zaawansowany.

W ramach projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, kwalifikacje walidowane przez oba polskie certyfikaty EPP (zresztą jak i wszystkie certyfikaty ECDL) zostały opisane i przypisano im poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji: EPP e-Nauczyciel został przypisany do poziomu 5, zaś e-Urzędnik do poziomu 4.


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223