Początek nowej kadencji to okres sprzyjający planowaniu i wyznaczaniu celów. Precyzyjne określenie kierunków działań oraz zadań uwzględniających bieżące uwarunkowania pozwoli lepiej kierować organizacją i doskonalić ofertę współpracy.

Polskie Towarzystwo Informatyczne po czerwcowym zjeździe delegatów weszło w kolejną, już dwunastą kadencję swoich władz naczelnych. Zgodnie z uchwałą zjazdową czeka nas nie lada zadanie - opracowanie i zatwierdzenie strategii Towarzystwa na kolejne lata. Bez wątpienia przedsięwzięcie to będzie wymagało dużych nakładów pracy. Jednak niezależnie od tego władze stowarzyszenia kontynuują działania wynikające z celów statutowym, aktualnych ustaleń strategicznych, a także bieżących uwarunkowań.  Sytuacja ta, czyli moment przełomu pomiędzy dwoma okresami strategicznymi i potrzeba określenia perspektywy kadencyjnej, przyczyniła się do zdefiniowania kierunków działania Zarządu Głównego w bieżącej kadencji w postaci uchwały. Kierunki oczywiście nie zastępują nowej, kolejnej strategii PTI, ale stanowią jej część oraz postawę działania Zarządu Głównego w sytuacji przejściowej.
Ideą utworzenia dokumentu opisującego kierunki ZG była potrzeba sprecyzowania tego, co naukowo-profesjonalna organizacja informatyczna może i powinna oferować społeczeństwu, władzom, zawodowym informatykom oraz branży informatycznej, nie wyłączając przy tym już wypracowanej i skutecznej oferty dla szeroko rozumianych użytkowników informatyki. Zwłaszcza określenie oferty dla zawodowych informatyków jest istotne - tę kwestię niejednokrotnie podnoszono dobitnie w dyskusjach przedzjazdowych. Uchwała uwzględnia osiem kierunków aktywności Zarządu Głównego, określonych ogólnie jako "nowe - odnowione - aktualne".

Opiniotwórcza rola Towarzystwa
Znaczenie każdej organizacji w środowisku, społeczeństwie, czy państwie jest mocno związane z jej "widocznością". Zapewnia ją aktywne tworzenie opinii w sprawach związanych z naszą dziedziną - informatyką. Dlatego też ten kierunek oznacza rozwój już funkcjonującego systemu opiniowania z szerszym włączeniem do przedsięwzięcia członków PTI z przedsiębiorstw i uczelni. Ważnym, nowym projektem ma być cykliczne opracowywanie raportów i stanowisk przedstawiających aktualny stan polskiej informatyki, edukacji informatycznej oraz prognozy na przyszłość. Materiały te będą szeroko popularyzowane i dostępne publicznie. Mocne wsparcie będzie miało także wznowione wydawnictwo Biuletynu PTI.

Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji informatyków zawodowych
Sprecyzowana oferta dla specjalistów i branży będzie korelowana z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Kierunek ten przewiduje utworzenie rekomendowanego i okresowo aktualizowanego wzorcowego wykazu nazw stanowisk informatycznych merytorycznych wraz z  zarządczymi i towarzyszącymi w przedsiębiorstwach informatycznych, w powiązaniu  z projektem CEPIS-u e-Competence Benchmark lub innymi z tego zakresu. Równorzędnym projektem jest utworzenie systemu odpłatnej certyfikacji zawodowej  informatyków jako okresowego i odnawialnego potwierdzania dorobku zawodowego i praktycznego. Tutaj grupę docelową będą stanowić informatycy zawodowi i przedsiębiorstwa informatyczne. Ponadto planowane jest rozpoczęcie akcji "Informatycy informatykom", w ramach której będą organizowane szkolenia dla informatyków czynnych zawodowo, opcjonalnie kończące się certyfikatem wydawanym przez PTI, oraz cykliczne webinaria informatyczne na własnych kanałach sieciowych, a także zostanie zainicjowana współpraca z firmami informatycznymi.

Budowa i weryfikowanie umiejętności użytkowników informatyki
Obszar ten dotyczy kontynuowania tradycyjnych i rozwijania nowych produktów ECDL, takich jak e-Urzędnik i e-Nauczyciel, dalsze popularyzowanie certyfikatu ECDL na poziomie szkół gimnazjalnych, średnich oraz uczelni, a także wspieranie akcji propagujących myślenie algorytmiczne oraz podstawy programowania w placówkach oświatowych. Kontynuowana będzie także współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, która bez wątpienia jest i będzie korzystna dla obu stron.

Niezależne usługi eksperckie dla instytucjonalnych użytkowników informatyki
Od PTI jako organizacji zrzeszającej specjalistów - osoby fizyczne, a nie instytucje czy przedsiębiorstwa, oczekuje się bezstronności i rzetelności w opracowywaniu zamawianych ekspertyz, opinii i audytów. Usługi o takim charakterze są i będą świadczone przez Towarzystwo w ramach działalności Izby Rzeczoznawców - w formie realizacji zleceń urzędów centralnych, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także dla dostawców i odbiorców rozwiązań TIK (ICT) z sektora biznesowego. Nadal będzie wspierany rozwój terenowych struktur Izby Rzeczoznawców PTI.

Terminologia i wiedza informatyczna
Stowarzyszenie skupiające polskich informatyków prowadzących działalność zarówno naukową, jak i zawodową, jedyne tej wielkości i znaczenia w kraju, jest też naturalnie zobligowane do udostępniania stworzonego zasobu polskiej terminologii dziedzinowej jako zasobu wzorcowego i referencyjnego. Firmowanie zasobu przez PTI niewątpliwie nadałoby mu wysoką rangę wobec innych do tej pory utworzonych niezależnie. Taki zasób referencyjny obecnie stanowi polska odsłona Wikipedii. W aktualnym stanie rzeczy jest to sytuacja pozytywna, tym niemniej nie jest to zgodne z podstawową zasadą Wikipedii - relacjonowania świata takim, jakim go przedstawiają wiarygodne, naukowe i zawodowe źródła. Oznacza to konieczność utworzenie przez PTI - we współpracy z innymi zainteresowanymi lub posiadającymi merytoryczne zasoby, np. Polskim Komitetem Normalizacji - polskiego zasobu współczesnej terminologii informatycznej, w powiązaniu z terminologią informatyczną angielską i opcjonalnie w innych językach, a ponadto odnowienie idei wspierania polskiej Wikipedii w obszarze tematycznym Informatyka poprzez weryfikację oraz opracowanie nowych haseł z zakresu informatyki.

Kontynuowanie współpracy dziedzinowej i wspieranie konferencji i czasopism naukowych PTI
Powyższe kierunki, które są w dużej mierze zależne od aktywności członków stowarzyszenia, zakładają podejmowanie i wspieranie wspólnych działań z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi oraz badawczymi, a także z innymi organizacjami związanymi z informatyką i organami administracji publicznej.

Wspieranie aktywności członkowskiej
Kierunek zakłada popieranie i zapewnianie w ramach możliwości stowarzyszenia niezbędnych środków dla działalności członkowskiej, która statutowo jest lokalizowana w jego strukturach terenowych i tematycznych. Oznacza to wspieranie rozwoju organizacji - tworzenie nowych jednostek terenowych, sekcji i wzrost liczby członków.


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1

Newsletter