14 czerwca 2014 r. XI Zjazd Delegatów PTI wybrał władze na kadencje 2014-2017

Osiemdziesięciu trzech reprezentantów Oddziałów i Kół PTI, wybrało Prezesa, piętnastu członków Zarządu Głównego, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński.


W sobotni poranek, 14 czerwca 2014 r. na warszawską Ochotę z różnych zakątków kraju zjechało się niemal stu delegatów ze wszystkich Oddziałów i Kół Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od marca do maja br. w poszczególnych oddziałach i kołach tradycyjnie, jak przed każdym zjazdem, odbywały się walne zgromadzenia wyborcze, mające na celu wyłonienie delegatów. W wyniku przeprowadzonych zebrań wybrano ogółem 83 delegatów. Pełne grono uczestników Zjazdu tworzyło również 12 członków honorowych PTI.

Obrady XI Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego rozpoczęły się dokładnie o godz. 9:33. Prezes PTI Marian Noga, dokonując otwarcia Zjazdu, przywitał wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości, szczególną uwagę poświęcając obecnym założycielom Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Następnie minutą ciszy delegaci uczcili pamięć członków PTI, którzy zmarli w trakcie mijającej kadencji, czyli: profesora Władysława Turskiego - pierwszego prezesa PTI i członka założyciela, Janusza Trawkę - prezesa Oddziału Górnośląskiego oraz Andrzeja Trybulca - członka założyciela.

Niewątpliwie, tym, co wyróżniło ten zjazd od wcześniejszych, było zastosowanie po raz pierwszy elektronicznego systemu głosowania, który miał wspomóc i przyspieszyć kilkadziesiąt głosowań przewidzianych w porządku obrad. System okazał się łatwy w obsłudze i nie przysparzał większych problemów. Każdy z uczestników z głosem stanowiącym otrzymał klucz elektroniczny zawierający identyfikator głosującego, pełniący rolę mandatu oraz tzw. pulpit do głosowania. Wyniki każdego z głosowań za pośrednictwem fal radiowych były przekazywane transmisją szyfrowaną do centralnego komputera systemu, zliczającego wszystkie oddane głosy. Natychmiast po zakończeniu głosowania wyniki wyświetlane były na specjalnej tablicy elektronicznej. W tym samym czasie operatorzy systemu na bieżąco przekazywali wydruki protokołów członkom Komisji Mandatowej.

W wyniku pierwszego głosowania na przewodniczącego zjazdu wybrany został Tadeusz Syryjczyk z Oddziału Mazowieckiego, z kolei prezydium utworzyli: Ewa Mizerska z Oddziału Mazowieckiego (zastępca przewodniczącego), Hanna Mazur z Oddziału Dolnośląskiego (sekretarz) oraz Tomasz Szatkowski z Oddziału Mazowieckiego (drugi sekretarz). Należy przyznać, że wybrany przewodniczący i skład prezydium zapewnili bardzo sprawny przebieg całego porządku obrad, co tuż po zamknięciu Zjazdu zostało uhonorowane gromkimi brawami. Delegaci przyjęli zaproponowany porządek i regulamin obrad XI Zjazdu PTI oraz regulamin głosowań i wyborów. Zatwierdzono również listę gości na Zjeździe, z zaznaczeniem, że mają oni prawo uczestniczenia w obradach, jednak bez prawa głosowania. Wśród zaproszonych na Zjazd byli: Leszek Bogusławski, Elżbieta Bowdur, Tadeusz Dotryw-Szczupaczyński, Andrzej Dyżewski, Tadeusz Gospodarek, Marek Hołyński, Andrzej Horodeński, Stanisław Jaskólski, Maciej Kozłowski, Bogusław Machowski, Urszula Młynarczyk, Wojciech Olejniczak, Wiesław Paluszyński, Krystyna Pełka-Kamińska, Grzegorz Pluciński, Jacek Pulwarski, Zbigniew Słupski, Borys Stokalski, Ewa Szymala, Sebastian Tomczak, Kazimierz Trzęsicki, Marek Ujejski, Piotr Walczak, Krzysztof Zieliński.

Do Komisji Mandatowej, której zadaniem był nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowań i prawomocności zatwierdzanych punktów, wybrano: Annę Beatę Kwiatkowską (Oddział Kujawsko-Pomorski), Waldemara Przepiórkę (Oddział Podlaski) i Jakuba Swachę (Oddział Zachodniopomorski). Z kolei Komisję Wnioskowo-Uchwałową w wyniku głosowania ustanowili: Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski), Tomasz Klasa (Oddział Zachodniopomorski) oraz Romuald Kotowski (Oddział Podlaski). Zgodnie z porządkiem obrad powołano również Komisję ds. Odwołań, do której - po rozszerzeniu składu do czterech osób - weszli: Antoni Cichocki (Oddział Podlaski), Barbara Królikowska (Oddział Zachodniopomorski), Andrzej Niemiec (Oddział Dolnośląski) i Jacek Niwicki (Oddział Małopolski).

W kolejnym punkcie porządku obrad zdano sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTI. Jako pierwszy sprawozdawca głos zabrał Prezes Towarzystwa Marian Noga, wskazując szereg działań statutowych przeprowadzonych w mijającej kadencji. Prezes poinformował o zmniejszającej się liczbie członków (na koniec roku 2011 w PTI było 1707 członków, a w 2013 roku już tylko 1688), uznając, że nie jest to liczba satysfakcjonująca. Jednocześnie wspomniał, że w tej kadencji powołano Oddział Podlaski, który obecnie liczy najwięcej członków opłacających składki. Prezes jako jedną z najważniejszych działalności Towarzystwa uznał organizowanie konferencji i seminariów, podał tutaj przykład imprezy o międzynarodowej renomie, której organizatorem jest PTI - konferencji FedCSIS. Jednak, jego zdaniem, na samym szczycie listy podejmowanych działań znajdują się obchody Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego, cieszące się corocznie bardzo dużym zainteresowaniem. Prezes przypomniał także o tradycji organizowania ogólnopolskich konkursów na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki, które wyłaniają bardzo uzdolnioną młodzież, wskazując jednocześnie, że wszystkie te aktywności budują markę PTI. Szczególną uwagę poświęcono nowym inicjatywom podjętym w XI kadencji, tj.: powołaniu Sekcji Terminologicznej oraz Sekcji ds. Edukacji Informatycznej, reaktywacji Biuletynu PTI, digitalizacji zasobów informatycznych w ramach Sekcji Historycznej, wdrażaniu platformy informatycznej Kokpit, budowie nowej infrastruktury informatycznej w PTI. Jako ciągle istotną aktywność PTI Prezes podkreślił działalność opiniotwórczą, przytaczając fakt, że w roku 2015 zabraknie w skali europejskiej około 900 tysięcy inżynierów. W jego mniemaniu działania PTI mogłyby ten stan zmienić.

Wiceprezes ds. finansowych Beata Ostrowska w drugiej części sprawozdania przypomniała, że działalność gospodarcza PTI jest prowadzona tylko w celu uzyskania środków do prowadzenia działalności statutowej. Poinformowała też, że w mijającej kadencji dokonano uproszczenia zasad budżetowania, dokumenty zostały podzielone na dwa rodzaje: zasady budżetowania oraz wewnętrzne uregulowania PTI. Ponadto zwróciła uwagę na kwestię występowania o dofinansowania zewnętrzne z ministerstw, które w 2012 r. były na poziomie 90 000 zł w formie dotacji na różne przedsięwzięcia realizowane przez PTI, w 2013 r. - ponad 250 000 zł, a już w 2014 r. - ponad 700 000 zł. Wiceprezes podkreśliła, że wszystkie sprawozdania finansowe są publikowane na stronie internetowej PTI.

W trzeciej części sprawozdania wiceprezes Janusz Dorożyński omówił przebieg prac nad przedsięwzięciem informatycznym Kokpit, który został przekazany do użytkowania w styczniu br. Podkreślił, że aktywacja kont przez użytkowników w systemie jest niska, ponieważ niewielu członków wypełniło swoje profile zawodowe, a był to jeden z celów systemu. Obecnie szefem przedsięwzięcia jest dyrektor IR Tomasz Szatkowski, jednak zdaniem referującego nowy Zarząd Główny powinien powołać kierownika biznesowego systemu Kokpit. Wiceprezes wskazał także konieczne działania dotyczące systemu: formalne umocowanie właściciela biznesowego jako zalecenie Głównej Komisji Rewizyjnej w kontroli, zawarcie umowy serwisowej, podniesienie ze względów bezpieczeństwa wersji silnika systemu Liferay do najnowszej wersji, migracja do systemu danych o stanie opłat składek członkowskich oraz wdrożenie funkcjonalności typu płatności zdalne, repozytorium danych, procesy biznesowe i obszar Izby Rzeczoznawców, doprowadzenie do powszechnego korzystania z tego systemu przez wszystkich interesariuszy.

W kolejnym punkcie Zdzisław Szyjewski, przewodniczący Rady Naukowej PTI zdał sprawozdanie z jej działalności, eksponując przy tym realizowane działania konferencyjne i wydawnicze, a zwłaszcza uruchomienie cyklicznego wydawania Zeszytów Naukowych Rady Naukowej PTI. Następnie Jacek Pulwarski, ogólnopolski koordynator ECDL przedstawił efekty działalności ECDL w latach 2011-2014, wskazując na bardzo dobre wyniki finansowe, wdrożenie nowego systemu informatycznego www.eecdl.pl, pracę koordynatorów regionalnych i fakt, że w statystykach fundacji PTI zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby nowych rejestracji. Przy okazji poinformował, że Fundacja ECDL w uznaniu zasług PTI postanowiła przyszłoroczne światowe forum zorganizować właśnie w Warszawie. Sprawozdanie z działalności Izby Rzeczoznawców przedstawił dyrektor izby Tomasz Szatkowski, podkreślając, że wystąpił wzrost przychodów IR przy relatywnie dość niskiej aktywności jej członków. Poinformował również, że działalność Izby koncentrowała się w poprzednich latach głównie w obszarze administracji samorządowej i rządowej, natomiast aktualnie wzrasta liczba zleceń z obszaru szeroko rozumianego biznesu, co jest zgodne ze strategią rozwoju IT. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej złożył Wiesław Paluszyński, informując o przeprowadzeniu w trakcie kadencji trzech standardowych kontroli gospodarki finansowej za lata: 2010, 2011, 2012, zaznaczając, że wszystkie były dokumentowane odpowiednimi protokołami. Referujący zaproponował, aby przyjąć zasadę nie zawierania umów powierzających wykonywanie zadań podmiotom gospodarczym, firmom, pozostającym w związku lub zależnym od członków władz PTI, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo zaniechania starannego trybu wyboru dostawcy/wykonawcy, a w efekcie nie-optymalny wybór dostawcy. Podsumowując, Komisja stwierdziła, że Zarząd Główny wykonał Uchwały X Zjazdu PTI. Ostatnim sprawozdaniem było sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, które złożył Jarosław Deminet.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, w której głos zabrał Jerzy Nowak, Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie uchwały w sprawie udzielenia przez Zjazd Delegatów PTI absolutorium Zarządowi Głównemu PTI kadencji 2011-2014. W wyniku głosowania 73 głosami "za", 4 - "przeciw" i 3 głosami wstrzymującymi absolutorium zostało udzielone.
W wyniku głosowań nad uchwałami w sprawie członkostwa honorowego Zjazd nadał tytuł honorowego członka PTI Markowi Hołyńskiemu, pośmiertnie - Januszowi Trawce oraz Markowi Valencie, natomiast pozbawił członkostwa honorowego Piotra Fuglewicza.

W punkcie zgłaszania kandydatów na prezesa PTI w nowej kadencji zgłoszono tylko jedną osobę - dotychczasowego prezesa Mariana Nogę, który w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność kontynuacji podjętych działań, istotnych dla funkcjonowania Towarzystwa. Zaliczył do nich m.in.: organizację dużych, ogólnopolskich konferencji naukowych, działalność wydawniczą, współpracę z ministerstwami, urzędami centralnymi i jednostkami samorządu terytorialnego, aktywne włączenie się w procedowanie projektów wspólnie z biznesem i przemysłem, konieczność kontynuowania i wzmocnienia prac nad dokumentowaniem historii informatyki polskiej, zdecydowane poprawienie komunikacji wewnętrznej w PTI. Ponadto Prezes zwrócił uwagę na troskę o wizerunek Towarzystwa oparty o wzajemny szacunek i dążenie do rozwiązywania polubownego konfliktów pojawiających się między członkami. Większością głosów Zjazd dokonał wyboru Mariana Nogi na prezesa Zarządu Głównego PTI na kadencję 2014-2017.

Po przerwie obiadowej odbyły się wystąpienia przedstawicieli oddziałów, kół i sekcji, a w dalszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie liczebności nowych władz i rozpoczęto zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego. Po zarządzeniu przez Przewodniczącego Zjazdu głosowania na zgłoszonych kandydatów odbyły się wybory. W wyniku jednej tury głosowania skład Zarządu Głównego kadencji 2014-2017 utworzyli: Marian Noga - Prezes PTI, Zdzisław Babicz (Oddział Podlaski), Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski), Beata Chodacka (Oddział Małopolski), Antoni Cichocki (Oddział Podlaski), Janusz Dorożyński (Oddział Kujawsko-Pomorski), Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki), Maciej K. Godniak (Oddział Zachodniopomorski), Marek Hołyński (Oddział Mazowiecki), Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski), Tomasz Klasa (Oddział Zachodniopomorski), Adam Mizerski (Oddział Górnośląski), Jerzy S. Nowak (Oddział Górnośląski), Beata Ostrowska (Oddział Łódzki), Tomasz Pełech-Pilichowski (Oddział Małopolski), Janusz Żmudziński (Oddział Dolnośląski).

Do Głównej Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania wybrani zostali: Ewa Ankiewicz-Jasińska, Wojciech Kulik, Robert Milewski, Ewa Szymala oraz Tadeusz Wilusz. Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrany został po dwóch turach głosowania i utworzyli go: Jarosław Deminet, Barbara Królikowska, Jerzy Ludwichowski, Andrzej Niemiec oraz Witold Rakoczy.

Wybory do Rady Naukowej zostały podzielone spośród doktorów habilitowanych i spośród doktorów. Obie części wyborów wymagały przeprowadzenia ich w dwóch turach, w wyniku których ostateczny skład Rady Naukowej PTI kadencji 2014-2017 powołanej przez XI Zjazd Delegatów PTI utworzyli: dr hab. Tadeusz Gospodarek (Oddział Dolnośląski), prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar (Oddział Dolnośląski), prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki), dr hab. Leszek Maciaszek (Oddział Dolnośląski), dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski), dr hab. prof. PWr. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski), prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski), dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Oddział Pomorski), dr hab. Zenon Sosnowski (Oddział Podlaski), dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski), prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski), prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Oddział Małopolski), dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski), dr inż. Andrzej Romanowski (Oddział Łódzki), dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski).

W trakcie Zjazdu Delegatów odbyły się głosowania łącznie nad 11 uchwałami, m.in. w sprawach: zatwierdzenia Statutu PTI, strategii PTI, uchwały programowej, orzeczenia GSK z 1 marca 2014 r., a także kształcenia informatycznego na studiach nieinformatycznych.

Podczas obrad, z pomocą elektronicznego systemu, przeprowadzono 91 głosowań. Warto też wspomnieć, że w trakcie Zjazdu odbywało się wypełnianie ankiet dotyczących nowo powstającej sekcji Informatyki w zarządzaniu. Dokładnie o godz. 18:50 Przewodniczący ogłosił zamknięcie XI Zjazdu Delegatów PTI, a jego sprawna praca została uhonorowana zasłużonymi oklaskami. Chwilę później odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Głównego. Ciężki dzień obrad uwieńczyła uroczysta kolacja, po której Delegaci powrócili do swoich miejscowości.


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1

Newsletter