Rada Naukowa PTI pierwszej kadencji (2011-2014)

   Decyzją Zjazdu Delegatów wprowadzono do statutu możliwość powoływania Rady Naukowej PTI. Z możliwości tej skorzystano dopiero w roku 2011, kiedy na Zjeździe powołano pierwszy skład Rady w liczbie 15 osób, 13-stu z tytułami profesora lub stopniami doktora habilitowanego oraz dwóch osób z stopniem doktora. Rada Naukowa PTI stała się faktem i rozpoczęła działalność poszukując swojego miejsca w strukturach organizacyjnych PTI. Obszar aktywności Rady Naukowej PTI w zasadniczej mierze wynika z nazwy i dotyczy tych aktywności, które maja związek z nauką.

   Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w Międzyzdrojach w ramach VI edycji konferencji SMI, dokonano wyboru władz Rady i dyskutowano o kierunkach działań w pierwszej kadencji. Na przewodniczącego wybrano Kolegę Zdzisława Szyjewskiego, a na wiceprzewodniczących Kolegów Zygmunta Mazura, odpowiedzialnego za działalność akademicką i Cezarego Orłowskiego, odpowiedzialnego za współpracę z przemysłem. Sekretarzem Rady został Kolega Kesra Nermend.

 

Plany, działania i ich
realizacja

Inauguracja działalności zawsze związana jest z optymizmem i podejmowaniem ambitnych zamierzeń. I  tak Przewodniczący w swoim pierwszym wystąpieniu podkreślił, że Rada Naukowa w swoich działaniach powinna:

 • działać na rzecz nauki zgodnie ze statutem PTI,
 • wspierać organizatorów konferencji PTI w zakresie wydawnictw, poziomu naukowego,
 • podjąć działania zmierzające do stworzenia  wydawnictwa  naukowego  PTI,
 • starać się o uprawnienia nadawania stopnia doktora informatyki,
 • nawiązywać współpracę z firmami reprezentującymi przemysł informatyczny,
 • wspomagać działania statutowe, Prezesa i ZG PTI.

   W dyskusji Koledzy, Członkowie Rady, zgodzili się z tymi obszarami aktywności uszczegóławiając je i dodając inne inicjatywy wspierające działalność statutową PTI. W szczególności dużo miejsca poświęcono współpracy z organizatorami konferencji PTI oraz działalności wydawniczej, określając te obszary aktywności Rady jako główne. Prezes PTI, członek Rady, proponował wsparcie merytoryczne Rady dla działalności certyfikacyjnej oraz rozwoju Izby Rzeczoznawców. W ramach bieżących zadań zaproponowano kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komitetu Informatyki PAN. W wyniku tych zgłoszeń Kolega Zygmunt Mazur został członkiem PKA, a Prezes PTI Marian Noga został członkiem KI PAN. Podkreślono utrzymanie dalszej aktywności PTI w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji na bazie doświadczeń z ECDL i EUCIP.

   W roku 2011 odbyło się jeszcze jedno posiedzenie Rady Naukowej w Warszawie, połączone z obchodami 30-lecia PTI. Kolejne posiedzenia Rady odbywały się średnio 2 razy w roku w połączeniu z wydarzeniami, w których brała udział znacząca liczba członków Rady, takimi jak konferencje naukowe, czy rozdanie dyplomów w konkursie prac magisterskich. Taki tryb spotkań Rady wynikał z braku regulacji w zakresie finansowania działalności Rady oraz trudności członków Rady z wygospodarowaniem czasu na posiedzenia. Problemy komunikacji częściowo rozwiązywała korespondencja mailowa, ale potrzeba bezpośrednich spotkań tematycznych była artykułowana przez członków Rady. Na potrzeby komunikacji i informowania o działalności Rady została uruchomiona strona internetowa http://rn.pti.org.pl/, gdzie można znaleźć informacje o aktywnościach Rady, w szczególności protokoły z kolejnych posiedzeń.

Z ambitnych celów postawionych na pierwszym posiedzeniu nie wszystkie udało się zrealizować. Jednym z nich było nadawanie przez RN stopnia doktora informatyki. Po analizie wykonanej przez Kolegę Zygmunta Mazura, musieliśmy się szybko wycofać z uwagi na to, że mimo formalnych możliwości, uwarunkowania posiadania takich uprawnień były mało realne do spełnienia. Z uwagi na niskie zainteresowanie współpracą ze strony firm nie udało się także nawiązać owocnej współpracy z firmami reprezentującymi przemysł informatyczny.

Aktywność Rady Naukowej koncentrowała się na organizacji cyklicznych konferencji PTI (KKIO, SCR i SMI), co pozwoliło z sukcesem przeprowadzić kolejne edycje tych konferencji w Krakowie (w 2012 roku) i Szczecinie (w 2013 roku). Obecnie trwają przygotowania do wrześniowego spotkania w Poznaniu. Wydaje się, że koordynacja działalności konferencyjnej i wspieranie merytoryczne organizatorów tradycyjnych oraz nowych inicjatyw, to prawidłowy obszar aktywności Rady Naukowej, gdzie postulowany udział członków Rady w komitetach programowych powinien stać się obowiązującą tradycją PTI.

Zeszyty Rady Naukowej PTI

image009

   Za sukces Rady Naukowej tej kadencji, należałoby uznać opracowanie koncepcji oraz szaty graficznej i zasad wydawania nowego, cyklicznego 

wydawnictwa PTI - Zeszyty Rady Naukowej PTI. Zeszyty, wydawane w postaci monografii w języku angielskim lub polskim, będące samodzielnymi monografiami recenzowanymi przez członków Rady, posiadają jednorodną szatę graficzną. W roku 2012 wydano pierwsze dwa Zeszyty, w których
zostały opublikowane materiały VII edycji SejmikuMłodych Informatyków (2 monografie), a w 2013 roku kolejnych sześć, z materiałami konferencji KKIO/SCR/SMI 2013 (6 monografii). Zawartość każdego Zeszytu jest prezentowana na stronie internetowejRadyNaukowej. Obecnie dopracowywany jest model udostępniania zainteresowanym osobom pełnych treści publikacji.

Plany na przyszłość

   Na kolejnych posiedzeniach Rady Naukowej podkreślano, że jesteśmy na etapie poszukiwania swego trwałego miejsca w działalności Towarzystwa. Kończąc kadencję mamy oczywisty niedosyt wynikający z faktu, że nie udało się zrealizować wszystkich planów i mając świadomość, że wiele spraw o charakterze naukowym należałoby podjąć i zrealizować tak, aby status naukowego stowarzyszenia był bardziej dostrzegany i doceniany. Wśród członków Rady przeprowadzona została krótka ankieta oceniająca dokonania kadencji i plany. Wyniki ankiety są dostępne pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/19-Blmq-KJYg4qSBKnOlyX_5B-84W9yWx5soIxXr4uEY/viewanalytics.

Na posiedzeniu w maju 2014 zostały omówione wyniki tej ankiety i wstępnie zarysowane plany aktywności dla następnej kadencji Rady Naukowej, która będzie wybrana na najbliższym Zjeździe. Jedną z propozycji nowych kierunków prac Rady jest opieka merytoryczna nad określonymi obszarami tematycznymi realizowanymi w ramach sekcji PTI. W pierwszej kolejności zamierzasię reaktywować sekcję zajmującą się informatyką w zarządzaniu, która funkcjonowała w Szczecinie (więcejna ten temat w odrębnym komunikacie).

Pierwsza kadencja Rady Naukowej PTI dobiega końca, a jej wymiernym efektem są Zeszyty Rady Naukowej, które obok wznowionego Biuletynu i innych wydawnictw PTI powinny stanowić znaczący, trwały wkład naukowy do aktywności Towarzystwa.

Zdzisław Szyjewski

Przewodniczący
Rady Naukowej PTI

Członkowie Rady Naukowej PTI kadencji 2011-2014

 1. prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski - Przewodniczący
 2. dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur - Wiceprzewodniczący
 3. dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski - Wiceprzewodniczący
 4. dr hab. prof. US Kesra Nermend - Sekretarz
 5. prof. dr hab Leon Bobrowski
 6. prof. dr hab. inż. Janusz Górski
 7. prof. dr hab. inz. Marian Noga
 8. prof. dr hab. inż. Ryszard Tadusiewicz
 9. prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
 10. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
 11. dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak
 12. dr hab. inż. Lech Madeyski
 13. dr inż. Adrian Kapczyński
 14. dr inż. Marek Valenta
 15. Advances in Software Development. Scientific Editor: J. Swacha
 16. Inżynieria oprogramowania. Wybrane problemy. Redakcja naukowa: Z. Szyjewski, J. Swacha
 17. Zarządzanie projektami i modelowanie procesów. Redakcja naukowa: Z. Szyjewski, K. Muszyńska
 18. Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego. Redakcja naukowa: L. Trybus, M. W. Mastalerz
 19. Design, development and implementation of real-time systems. Scientific Editors: L. Trybus, M. W. Mastalerz
 20. Data Analysis. Selected Problems. Scientific Editors: M. Łatuszyńska, K. Nermend
 21. Selected Issues of Applied Informatics. Scientific Editors: Z. Szyjewski, J. Swacha
 22. Selected Issues of Data Analysis. Scientific Editors: M. Łatuszyńska, K. Nermend

Lista wydanych monografii naukowych (Zeszytów Rady Naukowej PTI)

 1. Advances in Software Development. Scientific Editor: J. Swacha
 2. Inżynieria oprogramowania. Wybrane problemy. Redakcja naukowa: Z. Szyjewski, J. Swacha
 3. Zarządzanie projektami i modelowanie procesów. Redakcja naukowa: Z. Szyjewski, K. Muszyńska
 4. Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego. Redakcja naukowa: L. Trybus, M. W. Mastalerz
 5. Design, development and implementation of real-time systems. Scientific Editors: L. Trybus, M. W. Mastalerz
 6. Data Analysis. Selected Problems. Scientific Editors: M. Łatuszyńska, K. Nermend
 7. Selected Issues of Applied Informatics. Scientific Editors: Z. Szyjewski, J. Swacha
 8. Selected Issues of Data Analysis. Scientific Editors: M. Łatuszyńska, K. Nermend

 


 • HP-sponsor-255
 • LogoMNiSW x800
  Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku)
 • Patronat
  Logo KI SIO
 • Patron medialny
  logo3 biuletyn PTIwm2
 • Patron medialny
  logo1 Przeglad Org
  logoREQ v235x72 1
 • Patron 

  SIW logo 235
 • Patron medialny
  logo bpmstan 223
 • SMI2014-baner
 • HP-sponsor
 • baner-smi-2015 2
 • baner-IwZ-2015 1
 • baner-cmee-2015 1
 • baner-kkio-2015 1

Newsletter